top of page

- Vivium: http://www.vivium.be/

- Dela: http://www.dela.be/nl/consumersites/vandenbranden

- CKV spaarbank: http://www.ckv.be/


Disclaimer & Privacyverklaring GDPR


1° Disclaimer en juridische informatie

De informatie op deze website heeft enkel tot doel om informatie te verstrekken en geenszins tot het verstrekken van advies, en dit met inbegrip van financieel, fiscaal, of juridisch advies. Voor informatie op maat nodigen wij u uit om zich persoonlijk tot ons kantoor te wenden. De verstrekte informatie maakt pas deel uit van een aanbod, als dit uitdrukkelijk is bedongen en vermeld.

De dienst- en productinformatie, die door Zakenkantoor Van den Branden op deze website wordt verstrekt, wordt beheerst door de regels van het Belgisch recht, waaraan zij onderworpen zijn.

De website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Zakenkantoor Van den Branden kan echter geen garantie bieden, wat de actualiteit, volledigheid, correctheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website, of de websites waarnaar zij een link leggen, de betrouwbaarheid of eerbaarheid van hun bronnen, betreft.

De webpagina’s, publicaties, informaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Zakenkantoor Van den Branden. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van Zakenkantoor Van den Branden, is het verspreiden, reproduceren, verkopen of overdragen van deze informatie, onder gelijk welke vorm ook en met gelijk welk middel, niet toegelaten.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan Zakenkantoor Van den Branden, aan met hem verbonden entiteiten of aan derden. Ons kantoor is voor de dienstverlening afhankelijk van de informatie, die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk, dat u ons juist en volledig informeert. Wanneer u aan ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke gevolgen hiervan.

Alleen in geval van opzet of zware fout kan Zakenkantoor Van den Branden aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg zou zijn van de toegang tot, - de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website - of via het gebruik van interactieve toepassingen.

Deze website richt zich enkel tot Belgisch ingezetenen.

De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgisch recht.

Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.


2° Privacyverklaring

- Contactgegevens: Zakenkantoor Van den Branden – Rechtestraat 9 te 2275 Lille

- Telefoon: 014/880031

- E-mail: michael.vdb@portima.be

- Ondernemingsnummer: 0425.729.139

- Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register onder nummer 15411 A-B

Wij nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van ons kantoor op het vlak van gegevensverwerking en dit conform de wetgeving, welke van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als verzekeringsmakelaar en bankagent zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker op het vlak van de gegevensverwerking. Wij nemen de rol als verwerkingsverantwoordelijke op als wij gegevens in eigen naam en voor eigen rekening verwerken. Daarnaast zijn wij ook verwerker, als wij gegevens verwerken ten behoeve van de maatschappijen. Dit betekent, dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen en principaal met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is

Zakenkantoor Van den Branden – Rechtestraat 9 te 2275 Lille

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u contact opnemen via michael.vdb@portima.be Indien uw vragen verder gaan dan louter een eenvoudige vraag om informatie, dan houden wij ons het recht voor om te vragen u te identificeren, zodat wij zekerheid hebben, dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon overmaken.

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u met ons kantoor contact opneemt om advies en informatie te verkrijgen over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of voorstelen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk om verzekeringsovereenkomsten te sluiten en het afsluiten van de verzekeringsovereenkomsten. U kan ons contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten, die door u werden gesloten. Ons kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt in onze hoedanigheid van bankagent. Ook als u op enige andere wijze met ons contact opneemt, zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Het is ook mogelijk, dat wij uw gegevens verkrijgen via derden en dat wij deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor

Wij verzamelen en verwerken gegevens die u ons naar aanleiding van een contact met ons kantoor meedeelt, zoals uw naam, adres, e-mail adres, en professionele gegevens, zoals naam van uw bedrijf, KBO- en BTW nummer. Hieronder vallen ook alle gegevens, welke noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat o.a. over gegevens betreffende uw auto, rijbewijs, schadeverleden (in het kader van de autoverzekering), uw medische gegevens (bij verzekeringen m.b.t uw gezondheid), uw woning (in het kader van de brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen en onze bankactiviteiten). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering, waarvoor u een beroep doet op ons, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens

Wij verzamelen en verwerken gegevens voor doeleinden van diverse aard.

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en bancaire diensten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor. De verwerking van de gegevens is voornamelijk gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, en ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij verwerken gegevens naar onze leveranciers toe in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie, die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

De inhoud van onze website en het gebruiksgemak ervan stemmen wij zoveel mogelijk af op u als gebruiker. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor

Het verzamelen en verwerken van uw gegevens vindt zijn oorsprong op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben ten gevolge van uw aanvraag of verzoek om informatie in verband met een verzekerings- of bancaire behoefte en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, ten gevolge van uw vraag om u bij te staan in het beheer en opvolgen van de verzekerings- of bancaire overeenkomsten, die u heeft gesloten.

Uw gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij enkel verwerken, wanneer u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft. Op het ogenblik, dat u bij ons klant wordt, zal u daarnaar gevraagd worden. Indien dit nog niet is gebeurd, dan vragen wij u vriendelijke om ons dit te melden, zodat hiervoor het nodige gedaan kan worden.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van ondernemen en informatie. Daarbij zal er steeds gezorgd worden, dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, zoals door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden uw gegevens meegedeeld aan derden

Wij verwerken uw gegevens hoofdzakelijk intern. Dat sluit echter niet uit, dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk een overeenkomst sluit.

Het is mogelijk, dat er voor bepaalde diensten een beroep gedaan wordt op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden bezorgd worden, doch enkel voor de betreffende dienst en onder controle van ons kantoor.

Soms zijn wij verplicht om bepaalde gegevens over te maken.

Dat gebeurt in het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Uw rechten

De wet kent u diverse rechten toe, die er moeten voor zorgen, dat u voldoende wordt beschermd.

U kan steeds de gegevens, die wij over u verwerken inkijken, indien nodig laten verbeteren of laten verwijderen. Dit kan op eenvoudig verzoek. U vraagt dit aan op ons emailadres michael.vdb@portima.be , met een bewijs van uw identiteit. Dit vragen wij u om te verhinderen, dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Versie 01.04.2019


3° Bemiddelingsdienst klachten

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor al uw vragen en uw problemen kan u steeds een beroep doen op ons kantoor. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, die wij niet met onderling overleg kunnen oplossen, dan kan u steeds terecht bij :

Gegevens ven de bemiddelingsdienst en ombudsman

Ombudsman van de Verzekeringen

De Meeûssquare 35

1000 Brussel

Tel 02/547.58.71 Fax 02/547.59.75

E-mail: info@ombudsman.as

Website: www.ombudsman.as

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling

Ombudsfin Northgate II, Koning Albert-II-laan 8 box 2 te 1000 Brussel

Fax: +32 2 545.77.79

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

Website: https://www.febelfin.be/nl/dienstverlening/ombudsfin


4°Wetgeving MIFID – Twin Peaks II

Wetgeving MIFID – Twin Peaks II: ons beleid inzake gedragsregels en belangenconflicten

Op 30 april 2014 is de wetgeving Twin Peaks II in werking getreden. Deze wetgeving heeft tot doel de consument beter te informeren en te beschermen op het vlak van zijn verzekeringen.

Een goede relatie met onze klanten is steeds essentieel geweest voor ons kantoor. De klant komt op de eerste plaats, goede informatie verstrekking, transparantie, klantgerichte service is voor ons kantoor van het hoogste belang. Ons kantoor is gehouden de Assur Mifid –gedragsregels na te leven, zoals deze werden bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot verstrekking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten, alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28 bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en de regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Meer informatie over de wijze waarop ons kantoor deze gedragsregels invulling geeft (waaronder een belangenconflictenbeleid) is terug te vinden onder de rubriek MIFID gedragsregels en belangenconflictenbeleid.

De communicatie met ons kantoor gebeurt in het Nederlands. Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. De werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie, die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst.bottom of page